Belasting in Spanje

 

Inkomstenbelasting voor residenten
(=Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)
Buitenlandse huizenbezitters met een Spaanse verblijfsvergunning (residencia) worden residenten genoemd. Per 1 januari 1999 is in Spanje de nieuwe wet op de inkomstenbelasting van kracht geworden. In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, lopend van 15% tot 45%. Naast (persoonsgebonden) aftrekposten en kortingen kunt u als Spaans resident tot een bepaald maximumbedrag hypotheeklasten (rente èn aflossing) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. U betaalt als Spaans resident geen belasting over het huurwaardeforfait van uw woning.

Inkomstenbelasting voor niet-residenten
(mensen zonder Spaanse verblijfsvergunning)
Buitenlandse huizenbezitters zonder Spaanse verblijfsvergunning (niet-residenten) dienen in Spanje belasting te betalen over het huurwaardeforfait van hun woning. Over 2% van de door de gemeente vastgestelde kadastrale waarde is men 25% belasting verschuldigd. Heeft de gemeente de kadastrale waarde van uw woning na 1994 herzien, dan geldt een percentage van 1,1% in plaats van 2%.

Vermogensbelasting voor residenten
(=Impuesto extraordinario sobre el patrimonio)
Spaanse ingezetenen hebben – per persoon - een belastingvrije voet van € 108.182. Als onder het vermogen een eigen woning valt die wordt gebruikt als hoofdverblijf, dan geldt een vrijstelling van € 150.253 per persoon. Hierna geldt een progressief tarief, oplopend van 0,2% tot 2,5%.

Vermogensbelasting niet-residenten
Met ingang van 2010 is deze vermogensbelasting voor niet-residenten komen te vervallen waardoor u deze belasting in Spanje niet meer betaald.

Onroerendgoedbelasting
(=Impuesto sobre bienes inmeubles)
De eigenaar van onroerend goed betaalt tussen de 0,3% en 0,9% onroerendgoedbelasting (IBI), afhankelijk van de gemeente waartoe het onroerend goed behoort. De waarde van het onroerend goed (valor catastral) wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. De gemeente stuurt u jaarlijks (meestal tussen juni en september) de aanslag en vervolgens kunt u deze belasting bij de SUMA betalen. Na de eerste aanslag en betaling kunt u de betaling van de IBI in het vervolg ook via automatische incasso regelen. Hiertoe dient u bij de SUMA een formulier (domiciliado) in te vullen, zodat de IBI jaarlijks automatisch van uw Spaanse bankrekening wordt afgeschreven. Onroerendgoedbelasting betaalt men altijd, ook als men geen resident is in Spanje.

Belasting over waardevermeerdering van grond
(=Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana)
Deze belasting over de waardestijging van de grond - kortweg plus valía genoemd - dient bij verkoop van de woning aan de gemeente betaald te worden. De plus valía wordt dus niet geheven over de woning zelf, maar over de grond waarop de woning staat. Ook bij verkoop van een appartement dient over het deel van de grond dat bij het betreffende appartement hoort plus valía betaald te worden. Voor de berekening van de plus valía neemt de gemeente de kadastrale waarde van de grond als uitgangspunt. De hoogte van de plus valía is vervolgens afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en het aantal jaren dat de verkoper het onroerend goed in zijn bezit had. De maximumperiode waarover deze belasting wordt berekend is in principe 20 jaar. Bij verkoop van de woning (en de grond) dient de verkoper deze belasting aan de gemeente te betalen, tenzij koper en verkoper anders overeenkomen.                  
                                                                                                                 Vermogenswinstbelasting
(=Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)
De bezitter van een woning in Spanje die géén Spaans resident is, was tot voor kort 35% belasting verschuldigd over de winst die wordt gemaakt bij de verkoop van de woning. Vanaf 1 januari 2007 is deze vermogenswinstbelasting teruggebracht tot 18%. Voor woningeigenaren die wel Spaans resident zijn, is het percentage per 1 januari 2007 verhoogd van 15% naar 18%. Dit tarief is een standaardtarief en dus niet progressief. Deze vermogenswinstbelasting wordt in Spanje geheven via de inkomstenbelasting. Het gaat bij de vermogenswinst niet om de waardevermeerdering van de grond, maar om de waardevermeerdering van de opstal. De vermogenswinstbelasting wordt berekend over het verschil in waarde van de woning bij aankoop (zoals vermeld in de “oude” Escritura) en de waarde bij verkoop (zoals vermeld in de nieuwe Escritura). Bij de aankoopprijs mag de eigenaar een aantal kosten bijtellen, omdat deze de aankoopprijs verhogen, bijvoorbeeld de betaalde overdrachtsbelasting (bij bestaande bouw), IVA (bij nieuwbouw), registratiekosten en kosten van uitbreiding van de woning. Daarnaast mogen de kosten die worden gemaakt i.v.m. de verkoop van de woning worden afgetrokken van de verkoopprijs, bijvoorbeeld makelaarskosten en taxatiekosten. Naast deze aan- en verkoopkosten mag – afhankelijk van het jaar van aankoop van de woning – een inflatiecorrectie worden toegepast.

Voor woningen die zijn gekocht vóór 31 december 1996 geldt nog een aparte vrijstelling van 11,11% voor elk jaar dat men de woning vóór 31 december 1996 in zijn bezit heeft gehad (waarbij het eerste jaar niet meetelt). Voor woningen die na 31 december 1996 zijn gekocht geldt deze vrijstellingsregeling echter niet. Indien de verkoper van een woning in Spanje niet-resident is, is de koper van de woning verplicht 3% (was 5% tot 1 januari 2007) van de Escritura-waarde af te dragen aan de Spaanse belastingdienst. In de praktijk wordt deze 3% op de verkoopprijs in mindering gebracht en draagt de koper deze 3% af aan de Hacienda via formulier 211.

Deze maatregel is door de Spaanse belastingdienst ingesteld om te garanderen dat de vermogenswinstbelasting van de niet-ingezeten verkoper ook daadwerkelijk wordt afgedragen. Het kwam in het verleden namelijk vaak voor dat de niet-ingezeten verkoper verzuimde deze belasting af te dragen en door een vertrek naar het buitenland door de Spaanse fiscus niet of moeilijk getraceerd kon worden. De inhouding van 3% is geen eindheffing, maar een voorlopige heffing. De niet-ingezeten verkoper is verplicht een berekening te maken van de werkelijke vermogenswinst en van de vermogenswinstbelasting die hij verschuldigd is. Bij meer vermogenswinst dan de al afgedragen 3% moet er worden bijbetaald. Binnen 3 maanden na de betaling van de 3%-garantie door de koper, dient de verkoper via formulier 210 aan te geven wat de werkelijke vermogenswinst is. In de praktijk wordt er met deze bijbetaling verschillend omgegaan. Elke provincie in Spanje heeft sinds enige tijd fiscale autonomie. De ene provincie neemt genoegen met de afgedragen 3%, ook als de vermogenswinst hoger is geweest, terwijl een andere provincie zich nadrukkelijk het recht voorbehoudt om tot 5 jaar na verkoop een berekening van de vermogenswinst te verlangen en alsnog overgaat tot een naheffing.

Overdrachtsbelasting
(=Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)
Als u een bestaand huis koopt van een particulier (die verder niet in onroerend goed handelt), dan betaalt u 10 % overdrachtsbelasting over het in de Escritura vermelde bedrag. Als u van een projectontwikkelaar of aannemer koopt, betaalt u geen overdrachtsbelasting maar IVA. Om minder overdrachtsbelasting te hoeven betalen, werd (en wordt) in de Escritura vaak een lagere waarde dan de marktwaarde vermeld. Echter, bij verkoop van de woning dient u belasting te betalen over de winst. Een lagere waarde in de Escritura betekent dat de winst bij verkoop hoger wordt en u een hogere vermogenswinstbelasting dient te betalen.
BTW

(=IVA)
IVA wordt alleen berekend bij aankoop van onroerend goed of (ver)bouw van een woning via een projectontwikkelaar of aannemer. Als u grond van een projectontwikkelaar/aannemer koopt, betaalt u 21 % IVA over de aankoopprijs van de grond. Als u een nieuwbouwhuis mèt grond koopt van een projectontwikkelaar, dan betaalt u slechts 10 % IVA over het geheel. Koopt u eerst de grond, dan betaalt u 21 % IVA , ook als u er later een huis op laat bouwen door een projectontwikkelaar/aannemer. Over deze nieuwbouw betaalt u dan 10 % IVA. Als u tegelijkertijd een garage of een zwembad bij de nieuwbouw laat bouwen, betaalt u ook daarover 10 % IVA. Laat u echter in een later stadium bij een bestaand huis een zwembad of een garage bouwen, dan betaalt u 21 % IVA. Over kleinere verbouwingen (die minder dan 25% van de kadastrale waarde bedragen) betaalt u 21 % IVA. Over verbouwingen die meer dan 25% van de kadastrale waarde bedragen, betaalt u slechts 10 % IVA.
Bouwbelasting

(=Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)
Naast de kosten van een bouwvergunning berekent de gemeente ongeveer 2% belasting over de door de architekt/aannemer opgegeven bouwkosten van uw toekomstige woning. Het percentage is afhankelijk van de gemeente. Deze bouwbelasting is verschuldigd op het moment dat er met de bouw wordt gestart, ongeacht of de gemeente al een bouwvergunning heeft afgegeven. Zodra de bouw wordt opgeleverd, dient er door de notaris een Escritura de Obra Nueva te worden opgemaakt. Over de in deze Escritura opgenomen waarde wordt 0,5 % belasting geheven.


Laatste nieuws


Reizen
Reizen van Nederland naar Spanje

donderdag, 17 juli, 2014
lees meer

Interessanter
Spanje absoluut interessanter dan Frankrijk

maandag, 14 juli, 2014
lees meer

Groeivoorspelling
IMF verdubbelt groeivoorspelling Spaanse economie

vrijdag, 11 juli, 2014
lees meer

Aan het werk
Meer mensen aan het werk in Spanje in tweede kwartaal

donderdag, 10 juli, 2014
lees meer